Elberedskapsavgift ID-nummer: M2017/01285/R

Ansvarig: Miljö- och energidepartementet, Regeringen

En ändring i elberedskapslagen (1997:288) föreslås som innebär ett utvidgat bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om elberedskapsavgift. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Ladda ner:

Regeringen beslutade i regleringsbrevet för Elsäkerhetsverket för 2012 att ge myndigheten i uppdrag att se över och lämna förslag till ändringar i förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet i syfte att tydliggöra underlaget för beräkning av tre avgifter på elområdet – elberedskapsavgiften, nätövervakningsavgiften och elsäkerhetsavgiften – samt förenkla för nätkoncessionshavarna.

Elsäkerhetsverket redovisade uppdraget i juni 2012 med rapporten Avgifter inom elområdet. Rapporten har remissbehandlats.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Elberedskapsavgift

    En ändring i elberedskapslagen (1997:288) föreslås som innebär ett utvidgat bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om elberedskapsavgift. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Proposition (1 st)

  • Elberedskapsavgift

    En ändring i elberedskapslagen (1997:288) föreslås som innebär ett utvidgat bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om elberedskapsavgift. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.