Lagrådsremiss från Miljödepartementet

Solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen M2018/00971/R

Publicerad

Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning med anledning av att EU beslutat om en ny förordning om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2018.

Ladda ner:

Den nya gasförsörjningsförordningen ersätter en tidigare EU-förordning om försörjningstrygghet för gas. Bestämmelserna i den nya gasförsörjningsförordningen är i stora delar oförändrade gentemot den tidigare EU-förordningen. Det har dock införts ett krav på solidaritet mellan medlemsstater för att säkerställa gasförsörjningen till solidaritetsskyddade kunder om det uppstår en försörjningskris och de ordinarie krisåtgärderna inte räcker till.

Det nya kravet medför ett behov av kompletterande bestämmelser i nationell lagstiftning. Det är i huvudsak ansvarsfrågor som måste regleras. Inriktningen är att bestämmelser inte bör införas i lag utan meddelas i förordning med stöd av ett normgivningsbemyndigande.I lagrådsremissen föreslås därför att regeringen får meddela föreskrifter om ansvaret för olika åtgärder i en situation där solidaritet enligt EU-förordningen aktualiseras. Det föreslås också att hänvisningarna i lagen om trygg naturgasförsörjning till den nu upphävda EU-förordningen ändras.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2018.

Lagstiftningskedjan

EU-förordning

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen

    Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning med anledning av att EU beslutat om en ny förordning om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2018.

Proposition (1 st)