Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Ett tillfälligt bemyndigande i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19

Publicerad

Regeringen föreslår bestämmelser om att den ges rätt att meddela vissa offentligrättsliga föreskrifter om särskilda åtgärder med anledning av det virus som orsakar covid-19.

Ladda ner:

Skyldigheter för enskilda och ingrepp i personliga eller ekonomiska förhållanden

Regeringen ska, enligt förslaget, få meddela särskilda föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna som gäller skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. Detta dock enbart om det av smittskyddsskäl behövs för att hantera spridning av det virus som orsakar covid-19.

Samverkan, inbördes handel och omfördelning

Regeringen ska också få meddela särskilda föreskrifter om samverkan och inbördes handel eller omfördelning av läkemedel och medicinsk utrustning när det gäller regioner och kommuner, men enbart om det i syfte att upprätthålla ett effektivt smittskydd behövs för att hantera spridning av viruset.

Regleringen föreslås träda i kraft den 18 april 2020 och upphöra att gälla vid utgången av juni 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)