Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås en skattereduktion för investeringar i inventarier som anskaffas under kalenderåret 2021.

Ladda ner:

Rätt till skattereduktionen har fysiska och juridiska personer med inkomst av näringsverksamhet, om de har ett underlag för skattereduktion. Om ett svenskt handelsbolag och, i vissa fall, en i utlandet delägarbeskattad juridisk person har ett underlag för skattereduktion, har delägarna rätt till skattereduktion för detta underlag.

Skattereduktionen ska uppgå till 3,9 procent av underlaget, som utgörs av anskaffningsvärdet för inventarier som anskaffas under 2021. Utgifterna för anskaffningen ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag.

De nya bestämmelserna införs i en ny tillfällig lag om skattereduktion för investeringar i inventarier som anskaffas år 2021. Skattereduktion enligt lagen ska göras det första beskattningsåret som avslutas den 31 december 2022 eller senare. Skattereduktion för återstående underlag får göras det efterföljande beskattningsåret.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Det föreslås även att ett förtydligande görs i inkomstskattelagen som innebär att skattereduktioner inte utgör näringsbidrag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. Den nya lagen föreslås upphöra att gälla vid utgången av år 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut