Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Ändrade transparensregler inom energibeskattningen

Publicerad

Ladda ner:

Vissa fall av skattenedsättningar inom energibeskattningen utgör statligt stöd enligt EU-rätten. Stöden har antingen godkänts genom beslut av Europeiska kommissionen eller omfattas av någon av gruppundantags-förordningarna på statsstödsområdet. En förutsättning för stöd är att vissa uppgifter lämnas till kommissionen för kontroll och utvärdering. Kommissionen har nyligen ändrat kraven för vilka uppgifter som ska lämnas. I lagrådsremissen föreslås därför nödvändiga ändringar för att följa dessa. Ändringarna innebär att de uppgifter som ska lämnas om stödmottagare utvidgas till att omfatta även uppgifter om s.k. primär jordbruksproduktion om stödmottagaren är ett företag som bedriver yrkesmässig jord- eller skogsbruksverksamhet. Även reglerna om återbetalning av bränsleskatt och skatt på el ändras så att ett villkor för att få skatteåterbetalning är att uppgifter om stödmottagare lämnas för de stöd som överstiger 15 000 euro per stödmottagare och kalenderår för stöd till yrkesmässig jord- och skogsbruksverksamhet.

Förslaget medför ändringar i lagen om skatt på energi. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut