Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

En skattefri grundnivå för sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring Fi 2024/01244

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås bland annat att det införs en skattefri grundnivå för sparande på investeringssparkonto, i kapitalförsäkring och i PEPP-produkt.

Ladda ner:

Inför budgetpropositionen för 2025 har Finansdepartementet remitterat ett antal skatteförslag i syfte att möjliggöra en samlad behand­ling av skatteförslag med budgeteffekter. En del i beredningen av dessa förslag innefattar granskning av Lagrådet. Regeringen har i dag beslutat att lämna denna lagrådsremiss till Lagrådet. Om förslaget kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2025, och i vilken omfattning och med vilken dimensionering, blir beroende av det ekonomiska läget, reformutrymmet och finansieringsbehovet samt de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med budgetpropositionen.

Sammanfattning av förslaget

En av reformambitionerna i Tidöavtalet är att sänka skatten på sparande genom att införa en skattefri grundnivå på 300 000 kronor på investerings-sparkonto. I lagrådsremissen föreslås att det införs en skattefri grundnivå för sparande på investeringssparkonto, i kapitalförsäkring och i PEPP-produkt. Förslaget innebär att fysiska personer som innehar ett investeringssparkonto, en kapitalförsäkring eller ett avtal om sparande i en PEPP-produkt får göra ett avdrag i inkomstslaget kapital som motsvarar skatten på det sammanlagda sparandet i dessa produkter. Avdraget får som mest uppgå till ett belopp som motsvarar skatten på ett sparande om 300 000 kronor. Förslaget innebär även en skyldighet för vissa försäkringsgivare och företag som tillhandahåller PEPP-produkter att lämna kontrolluppgift om innehav av kapitalförsäkring och avtal om sparande i en PEPP-produkt. Dessutom föreslås en uppgiftsskyldighet i inkomstdeklarationen om avdrag för innehav av investeringssparkonto, kapitalförsäkring och avtal om sparande i en PEPP-produkt.

I lagrådsremissen föreslås även att den s.k. stoppregeln för ränta på kontanta medel som förvaras på ett investeringssparkonto justeras så att ränta ska beskattas konventionellt först om räntan någon gång överstigit den räntefaktor som ska användas för att beräkna schablonintäkten för det aktuella kalenderåret.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Laddar...