Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Förbättrade och förenklade regler om avdrag för tidigare års underskott Fi2024/01243

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås bland annat en ändring i den så kallade beloppsspärren, som anger hur stor del av tidigare års underskott som får dras av efter en ägarförändring.

Ladda ner:

Inför budgetpropositionen för 2025 har Finansdepartementet remitterat ett antal skatteförslag i syfte att möjliggöra en samlad behand­ling av skatteförslag med budgeteffekter. En del i beredningen av dessa förslag innefattar granskning av Lagrådet. Regeringen har i dag beslutat att lämna denna lagrådsremiss till Lagrådet. Om förslaget kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2025, och i vilken omfattning och med vilken dimensionering, blir beroende av det ekonomiska läget, reformutrymmet och finansieringsbehovet samt de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med budgetpropositionen.

Sammanfattning av förslaget

I lagrådsremissen föreslås en ändring i den s.k. beloppsspärren, som anger hur stor del av tidigare års underskott som får dras av efter en ägarförändring. Beloppsspärren bestäms som en kvot av utgiften för att förvärva underskottsföretaget. Förslaget innebär att denna kvot höjs från 200 till 300 procent av utgiften. Höjningen får till följd att en större del av underskott från tidigare år får behållas efter en ägarförändring och att färre företag kommer att träffas av en avdragsbegränsning.

Det föreslås vidare att det införs en undantagsregel som innebär att beloppsspärren inte ska träda in när en fysisk person eller vissa andra subjekt får ett direkt bestämmande inflytande över ett underskottsföretag, om personen redan före ägarförändringen hade ett sådant inflytande genom ett indirekt ägande.

Lagrådsremissen innehåller även förslag på ett antal ändringar i syfte att förenkla tillämpningen av regelverket när en grupp, sinsemellan oberoen-de fysiska personer eller vissa andra subjekt under en period förvärvar en viss andel av rösterna i ett underskottsföretag (den s.k. flockregeln). Bestämmelsen föreslås också utvidgas till att omfatta indirekta förvärv, dvs. när gruppen personer förvärvar andelar i ett företag som har det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag.

Slutligen föreslås att bestämmelserna om beräkningen av utgiften för förvärvet i vissa fall när förvärvet har gjorts genom ett kapitaltillskott till underskottsföretaget ska kunna tillämpas även när kapitaltillskottet lämnas till ett annat företag som ingår i samma koncern som underskottsföretaget.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Laddar...