Proposition från Kulturdepartementet

Kulturpolitik Prop. 1996/97:3

Publicerad Uppdaterad

I propositionen lägger regeringen fram förslag till en fortsatt långsiktig kulturpolitik. De kulturpolitiska målen förändras. Fokuseringen på yttrandefrihet, kulturell jämlikhet och mångfald består.

Ladda ner:

Regeringen lyfter fram litteraturen och läsfrämjandet samt konstnärernas villkor. En bibliotekslag föreslås bli införd. En ny stödform erbjuds kommunerna för inköp av litteratur till folk- och skolbiblioteken. En bokutredning kommer att tillsättas som skall analysera förhållandena på bokmarknaden och komma med förslag till ytterligare åtgärder på området som kan initieras under mandatperioden.

Konstnärernas villkor förbättras. Flera stödformer förstärks. Fortsatta åtgärder när det gäller bland annat egenavgiftsproblematiken samt relationen mellan arbetsmarknadspolitiken och kulturpolitiken aviseras.

Ett antal åtgärder för att förbättra förhållandena inom områdena dans, teater, musik, film, bildkonst samt arkitektur och formgivning föreslås.

Genomgående betonas tillgängligheten för medborgarna. En särskild satsning på Norrlands Musik- och Dansteater görs samt på regionala resurscentrum för film och video, på länskonstnärer och regionala dansensembler.

Regeringen avger för första gången en arkitekturpolitisk programförklaring. Nuvarande grundbeloppssystem till regionala och lokala kulturinstitutioner reformeras och utvidgas. Systemet skall ge ökad flexibilitet. Inom ramen för existerande anslag görs en omfördelning till riktade bidrag för till exempel publikarbete och konstnärlig utveckling.

En nyhet när det gäller regionala satsningar är tidsbegränsade nationella uppdrag för utveckling av utvalda verksamheter.

År 1998 blir kulturens år. Särskilda medel avsätts för Kulturhuvudstadsåret samt för Kultur i hela landet 1998 som skall komplettera kulturhuvudstadsprojektet.

Museernas roll när det gäller att motverka främlingsfientlighet och rasism markeras.

Samtidskonsten lyfts fram genom satsningar på Moderna museet i Stockholm, Rooseum i Malmö och Bildmuseet i Umeå samt ett särskilt nationellt uppdrag till Malmö Konsthall. Ett samlat etnografiskt centralmuseum bildas i Göteborg.

Medierna är bland de viktigaste kulturbärarna. I propositionen förtydligas dagstidningsbegreppet. Distributionsstödet förstärks.