Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Kulturdepartementet

Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007-2012 Prop. 2005/06:112

Publicerad Uppdaterad

Propositionen innehåller förslag till villkor och riktlinjer som ska gälla under kommande tillståndsperiod för radio- och TV-verksamheten i allmänhetens tjänst som bedrivs av Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB. I propositionen föreslås i huvudsak oförändrade riktlinjer för företagen.

Ladda ner:

Detta innebär att programverksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt och att programföretagen ska erbjuda ett varierat utbud av hög kvalitet som speglar hela landet. Programföretagen ska liksom i dag ha en decentraliserad organisation.

Ambitionsnivån höjs när det gäller insatserna för barn och unga liksom för funktionshindrade. Minst 65 procent av sändningstiden för Sveriges Television AB:s förstagångssändningar med svenskt ursprung ska vara textad.

Sändningstillstånden föreslås gälla under en period av sex år - från den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2012.

De tre programföretagen ska sätta upp konkreta och mätbara mål för hur uppdraget ska fullgöras och tydligt redovisa hur resultaten svarat mot dessa mål. Samtidigt ges Granskningsnämnden för radio och TV i uppgift att bedöma hur programföretagen levt upp till sitt uppdrag.

Riktlinjerna för sponsring förtydligas. Verksamheten ska fortsatt finansieras med TV-avgiftsmedel. Vidare föreslås att begreppet TV-mottagare definieras i lagen (1989:41) om TV-avgift.

TV-avgiften föreslås höjas med 28 kronor per år till 1 996 kronor per helår fr.o.m. 2007. Granskningsnämnden för radio och TV, Radio- och TV-verket och Konsumentombudsmannen föreslås få rätt att förelägga den som bedriver tillståndspliktig verksamhet att tillhandahålla myndigheterna upplysningar och handlingar som behövs för kontroll av att verksamheten bedrivs i enlighet med lagen samt de villkor och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Föreläggandet får förenas med vite.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2007.

Laddar...