Proposition från Justitiedepartementet

Ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet Prop. 2005/06:186

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen behandlas frågor om ersättning till ledande befattningshavare i aktiebolag och vissa finansiella företag. Ett syfte med förslagen är att stärka och tydliggöra ägarnas inflytande i ersättningsfrågor. Ett annat syfte är att öka öppenheten och förbättra informationen om ledande befattningshavares ersättningar. Regeringen föreslår att bolagsstämman eller motsvarande organ alltid ska bestämma arvode och annan ersättning som avser styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. I propositionen föreslår regeringen också att bolagsstämman i aktiemarknadsbolag ska besluta om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna ska omfatta alla typer av ersättningar som inte faller under den särskilda regleringen om vissa riktade emissioner m.m. och som inte avser styrelseuppdrag. Bolagets revisorer ska granska att riktlinjerna följs. Vidare föreslår regeringen att skyldigheten för publika aktiebolag och finansiella företag att i årsredovisningen lämna uppgifter om löner m.m. till ledande befattningshavare utvidgas. De nya bestämmelserna ska enligt förslaget träda i kraft den 1 juli 2006.