Kompetens och oberoende vid upprättandet av energideklarationer 2012/13:171

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås ändringar i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader. De föreslagna ändringarna är en förberedelse för införandet av det nya system med certifiering av personer som ska göra energideklarationer som regeringen aviserade i propositionen Vägen till mer effektiva energideklarationer (prop. 2011/12:120). De nya bestämmelserna om certifiering kommer att införas i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader.

För att systemet med personcertifiering ska fungera krävs dock även vissa ändringar i lagen om energideklaration för byggnader. Tillsynsreglerna måste ändras så att Boverket kan utöva tillsyn över att de certifierade personer som gör energideklarationer är oberoende i förhållande till sina uppdragsgivare.

Det föreslås även en sanktion som innebär att behörigheten att föra över energideklarationer elektroniskt ska kunna återkallas om kraven på oberoende och sakkunskap inte uppfylls. De krav på behörighet för elektronisk överföring som i dag finns i Boverkets föreskrifter bör införas i lagen om energideklaration för byggnader. Ett beslut om återkallelse av sådan behörighet föreslås kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Enligt förslaget ska lagändringarna träda i kraft den 1 januari 2014.

Lagstiftningskedjan