Anläggningsbesked för biodrivmedel Prop. 2015/16:38

Publicerad

Regeringen har beslutat om en proposition med lagändringar för biodrivmedel. Lagändringarna innebär anpassningar till krav från Europeiska kommissionen och görs för att Sverige ska få fortsatt statsstödsgodkännande efter 2015 för skattenedsättningarna för biodrivmedel.

Ladda ner:

 Lagändringarna innebär att skattenedsättning endast kommer att ges till livsmedelsbaserade biodrivmedel om de har producerats i anläggningar som tagits i drift före den 31 december 2013 och inte är fullständigt avskrivna. Detta gäller oavsett om det livsmedelsbaserade biodrivmedlet är producerat i Sverige eller importerat. De föreslagna lagändringarna innebär att nedsättningen av energi- och koldioxidskatt för biodrivmedel villkoras med att den som begär avdrag har ett så kallat anläggningsbesked. Detta besked ska visa att det finns ett kontrollsystem som säkerställer att anläggningen lever upp till kraven för skattebefrielse. Ett anläggningsbesked krävs av alla som begär skatteavdrag för biodrivmedel, inte bara de som begär avdrag för livsmedelsbaserade biodrivmedel. Detta beror på att beskedet även ska visa att livsmedelsbaserade biodrivmedel inte hanteras och att uppgifter om anläggningen därför inte behöver kontrolleras.

För att införa systemet med anläggningsbesked krävs ändringar i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen och i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.