Proposition från Socialdepartementet

Ändrade övergångsbestämmelser när det gäller medicintekniska produkter Prop. 2019/20:161

Publicerad

Regeringen föreslår att övergångsbestämmelserna till lagen om medicintekniska produkter och lagen om ackreditering och teknisk kontroll ändras.

Ladda ner:

Förslaget beror på att Europaparlamentet och rådet beslutat skjuta fram den dag då förordningen om medicintekniska produkter ska börja tillämpas.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)