Skrivelse från Finansdepartementet

Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2011/12:102

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen lämnar regeringen en översiktlig redovisning av hur ekonomin och verksamheten i kommuner och landsting har utvecklats de senaste åren.

Redovisningen av den kommunala ekonomin innefattar i huvudsak resultatutvecklingen för kommuner och landsting, sysselsättningsutvecklingen och utvecklingen av statliga bidrag till kommunsektorn.

Redovisningen av utvecklingen i den kommunala verksamheten
omfattar i första hand de obligatoriska verksamheterna inom skola, vård och omsorg. Hur dessa verksamheter utvecklats i förhållande till de nationella mål som riksdagen och regeringen har formulerat.

Redovisningen avser i huvudsak förhållandena t.o.m. verksamhetsåret 2011, dock omfattar vissa delar endast uppgifter t.o.m. 2010. Orsaken är att det ännu inte finns fullständiga uppgifter publicerade om kommunernas och landstingens ekonomi avseende 2011.

________________________________________________________________________________

Riksdagen fattade den 19 juni 2012 beslut om skrivelsen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.