Skrivelse från Finansdepartementet

Meddelande om kommande förslag om ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument som förvaras på ett investerings Skr. 2011/12:165

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen aviseras kommande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av finansiella instrument som förvaras på ett investeringssparkonto. Bestämmelserna föreslås ändras på så sätt att kapitalvinster och annan avkastning som är hänförliga till finansiella instrument på ett investeringssparkonto som är förpliktelser för innehavaren inte ska tas upp, samt att kapitalförluster och utgifter som är hänförliga till sådana finansiella instrument inte får dras av. Detta åstadkoms genom att samtliga finansiella instrument som förvaras på ett investeringssparkonto enligt huvudregeln undantas från konventionell beskattning, i stället för enbart finansiella instrument som är tillgångar för innehavaren, vilket gäller enligt nuvarande regler.

Syftet med förslaget är att förhindra möjligheten till skatteplanering genom att inom ett investeringssparkonto skapa vinster som schablonbeskattas och förluster som beskattas konventionellt.

Det finns enligt regeringens mening särskilda skäl för att med stöd av undantagsbestämmelsen i 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen tillämpa det kommande förslaget från och med dagen efter det att denna skrivelse överlämnats till riksdagen, dvs. från och med den 15 juni 2012.

__________________________________________________________
Riksdagen fattade den 5 december 2012 beslut om skrivelsen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

Lagstiftningskedjan