Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om investeringssparkonto Skr. 2018/19:30

Publicerad

Ladda ner:

Riksrevisionen har granskat sparformen investeringssparkonto. Riksrevisionen drar fyra övergripande slutsatser av granskningen. Den första är att tillgångsvärdena i investeringssparkonto är stora. Den andra är att investeringssparkonto har förenklat deklarationen för aktiesparare men ökat komplexiteten i skattesystemet. Den tredje är att investeringssparkonto inte är skattemässigt tydligt förmånligt. Därtill drar Riksrevisionen slutsatsen att reformen har haft betydande effekter på statens skatteintäkter.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att återkommande informera riksdagen om de skattemässiga effekterna av investeringssparkonto. Regeringen rekommenderas även att se över möjligheten till ytterligare förenkling av reglerna. Riksrevisionen framhåller slutligen vissa aspekter som bör beaktas vid en större översyn inom ramen för en skattereform.

Riksrevisionens bedömning är att de skattemässiga effekterna av investeringssparkonto bör redovisas. Det finns skäl att undersöka möjligheterna att bestämma storleken på den skatteutgift som investeringssparkonto utgör och i så fall redogöra för denna i kommande skatteutgiftsredovisningar. Det kan också finnas skäl att se över möjligheten till ytterligare förenkling av reglerna om aktiesparande i investeringssparkonto. En sådan översyn bör dock vara begränsad till sparares möjligheter att delta i nyemission och börsintroduktion. Vilka regler som bör bli föremål för en översyn vid en eventuell skattereform och vilka aspekter som då bör beaktas är enligt regeringen en framtida fråga.

I och med denna redovisning anser regeringen att Riksrevisionens
rapport är slutbehandlad.