Hoppa till huvudinnehåll

Utförande av drift och underhåll av järnväg Skr. 2012/13:19

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen redovisar regeringen, med anledning av riksdagens tillkännagivande (bet. 2011/12:TU5 rskr. 2011/12:247), sina bedömningar om hur utförande av drift och underhåll av järnvägsinfrastrukturen bör organiseras.

Regeringen har under de senaste åren lagt grunden för en mer effektiv statlig verksamhet inom transportområdet. Utgångspunkten för arbetet har varit att förstärka och samla de verksamheter som svarar för statens kärnuppgifter och samtidigt bolagisera konkurrensutsatt verksamhet som inte bör bedrivas i myndighetsform. Denna inriktning har visat tydliga tecken på att vara framgångsrik. Förändringsarbete av denna omfattning måste få ta tid att verka, uthållighet är därför nödvändigt.

Det svenska järnvägssystemet har sammantaget utvecklats väl i förhållande till den stora trafikökningen under senare år. Samtidigt har järnvägsinfrastrukturen varit hårt ansatt, främst på grund av bristande kapacitet och av eftersatt underhåll samt av vädermässigt två svåra vintrar. Järnvägen står inför ett antal stora utmaningar som kräver kraftfulla och uthålliga insatser för att säkerställa en tillfredsställande funktion och långsiktig hållbarhet. De viktigaste utmaningarna kan beskrivas som tillfredsställande punktlighet, robusthet, säkerhet samt trafikledning och trafikinformation. Trafikverket har initierat flera samarbeten med framför allt operatörer inom sektorn för förbättringar inom samtliga dessa områden. Ett nytt styrramverk för drift och underhåll införs kommande årsskifte genom vilket regeringen kan följa utvecklingen för förbättringsarbetet med järnvägens utmaningar. Regeringens intentioner är att fortsätta arbetet med den pågående effektiviseringen av Trafikverkets verksamhet och transportsektorn i stort. I detta arbete kommer mindre organisatoriska förändringar att behöva ske i fråga om drift och underhåll av järnväg, allt för att effektivisera verksamheten så mycket som möjligt. Enligt regeringens mening innebär större organisatoriska förändringar avseende utförandet av drift och underhåll av den statliga järnvägsinfrastrukturen ett återtagande av utförandet i egen regi. Regeringen bedömer att ett sådant förfarande är förenat med stora risker och kostnader. Det kommer inte att leda till att mer åtgärder i järnvägen kan utföras för de avsatta medlen. I stället bedömer regeringen att det finns en överhängande risk för att de kraftsamlingar som måste koncentreras mot att möta järnvägens stora utmaningar mattas av i hög grad vid ett återtagande. Det nu pågående förbättringsarbetet mellan Trafikverket och järnvägens aktörer sätts på spel och riskerar att tappa fart. Det finns heller inga analyser eller utredningar som visar att ett annat slag av organisering skulle klara de rådande utmaningarna bättre än den nuvarande.

Regeringen föreslår i den nyligen överlämnade budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1, utg.omr. 22) stora satsningar för att ta igen tidigare försummelser inom järnvägens underhåll och även öka kapaciteten på kritiska järnvägssträckor. För att dessa nödvändiga satsningar ska kunna genomföras så snabbt och effektivt som möjligt framstår risker i form av organisationsförändringar och ändringar i marknadens funktionssätt som olämpliga.

Laddar...