Skrivelse från Utrikesdepartementet

Riksrevisionens rapport om exportkontrollen av krigsmateriel Skr. 2016/17:160

Publicerad

Ladda ner:

I skrivelsen redogör regeringen för sina bedömningar och åtgärder med anledning av iakttagelserna och rekommendationerna i Riksrevisionens rapport Exportkontrollen av krigsmateriel (RiR 2017:2). Syftet med Riksrevisionens granskning var att undersöka om exportkontrollen av krigsmateriel sker på ett effektivt sätt och fungerar som avsett.

Riksrevisionens övergripande slutsats är att Inspektionen för
strategiska produkter (ISP) förefaller ha ett fungerande arbetssätt.
Riksrevisionen framhåller samtidigt att myndighetens dokumentation av rutiner och bedömningar kan förbättras ytterligare.

Regeringen delar Riksrevisionens övergripande slutsats att ISP:s arbete i fråga om exportkontroll av krigsmateriel fungerar väl och välkomnar rapporten som ett led i det löpande arbetet att göra ISP än mer effektivt.

Regeringen instämmer i rapportens påpekanden om vikten av att ha
tydliga och dokumenterade administrativa rutiner, god dokumentation av ärendens handläggning och ett formaliserat anti-korruptionsarbete.

Regeringen konstaterar också att ISP redan aktivt arbetar med flera av de rekommendationer som Riksrevisionen lämnat. Regeringen kommer i den löpande myndighetsstyrningen att följa upp att detta arbete fortsätter och slutförs.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.