Skrivelse från Finansdepartementet

Redovisning av skatteutgifter 2019 Skr. 2018/19:98

Publicerad

I denna skrivelse redogör regeringen för skatteutgifter, dvs. effekten på skatteintäkterna av särregler i skattelagstiftningen.

Ladda ner:

Därmed ges ett bredare underlag för prioritering mellan olika stöd och satsningar i statsbudgeten. Skrivelsen innehåller fyra delar. I den första delen beskrivs den jämförelsenorm och de beräkningsmetoder som används i redovisningen. Första delen innehåller också en sammanfattning av skatteutgifterna för 2019. I del två diskuteras skatteutgifter och samhällsekonomisk effektivitet. Där beskrivs också effekterna för skatteutgiftsredovisningen med anledning av de nya skattereglerna för företagssektorn. Tredje delen innehåller en sammanfattande tabell över skatteutgifterna. I fjärde och sista delen ges en mer ingående beskrivning av de enskilda skatteutgifterna.