Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Socialdepartementet

Riksrevisionens rapport om ej verkställda beslut – rapporteringsskyldighet och särskild avgift i SoL och LSS Skr. 2019/20:61

Publicerad

Riksrevisionen har granskat reglerna om kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut och särskild avgift i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service (LSS) till vissa funktionshindrade. Resultatet av granskningen har redovisats i rapporten Ej verkställda beslut – rapporteringsskyldighet och särskild avgift i SoL och LSS. Här redovisar regeringen hur den bedömer Riksrevisionens iakttagelser och de åtgärder som vidtagits eller planeras.

Ladda ner:

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning och instämmer i de övergripande iakttagelserna.

Hanteringen behöver förenklas

Regeringen håller med om att hanteringen av ej verkställda beslut behöver fortsätta att förenklas och kunskapsåterföringen stärkas.

Utred om ej verkställda gynnande domar omfattas av kommuners rapporteringsskyldighet

Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att ej verkställda gynnande domar kan innebära samma problem ur ett rättssäkerhetsperspektiv som ej verkställda gynnande beslut.

Regeringen avser därför att se över förutsättningarna för och behoven av att utreda om ej verkställda gynnande domar ska omfattas av kommunernas rapporteringsskyldighet.

Tidsgränser bör inte utökas

Regeringen gör dock en annan bedömning än Riksrevisionen när det gäller rekommendationen att se över tidsgränsen för när kommunerna ska rapportera ett ej verkställt beslut. Regeringen ser – liksom Riksrevisionen – en mindre administrativ börda. Samtidigt kan negativa konsekvenser följa på en sådan förändring. Regeringen bedömer att tidsintervallet mellan beslut och rapporteringsskyldighet inte bör utökas.

Laddar...