Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om stöd till renovering och energieffektivisering Skr. 2019/20:71

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och de rekommendationer till regeringen som Riksrevisionen har redovisat i rapporten Stöd till renovering och energieffektivisering – en riktad satsning till vissa bostadsområden (RiR 2019:25).

Ladda ner:

Riksrevisionens övergripande slutsats är att stödet för renovering och
energieffektivisering inte har varit ändamålsenligt utformat för att på ett
effektivt sätt kunna bidra till de bostads- och energipolitiska målen.
Riksrevisionen menar att det fanns flera brister i regeringens utformning av stödet som förklarar både varför intresset för stödet varit lågt och varför stödet inte gett förutsättningar att, annat än marginellt, öka takten på renovering och energieffektivisering. Riksrevisionen menar också att det är oklart i vilken utsträckning stödets utformning kunde bidra till att skydda hyresgästerna mot orimliga hyreshöjningar.

Regeringen instämmer delvis i Riksrevisionens iakttagelser, men anser
att det fanns skäl till varför stödet utformades som det gjordes, bl.a. de
bedömningar som Boverket och Energimyndigheten gjort.

Stödet för renovering och energieffektivisering är avvecklat. Om det i
framtiden skulle bli aktuellt att föreslå ett nytt stöd för liknande ändamål finns det anledning att beakta de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen lämnat.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.

Laddar...