Skrivelse från Socialdepartementet

Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem Skr. 2021/22:230

Publicerad

I skrivelsen redogör regeringen för hur den bedömer de insatser som krävs för att vården inom Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem ska vara säker för placerade och medarbetare. Placeringen ska ge den vård och behandling som den unge behöver och har rätt till.

Ladda ner:

Det är viktigt att vården sker utifrån den unges bästa. Utgångspunkten är den enskildes behov och individuella behandlingsplaner ska upprättas. Vården ska anpassas efter den enskildes behov och förutsättningar.

Stor förbättring inom flera områden

SiS har under de senaste två åren genomfört ett stort förbättringsarbete inom flera områden, däribland trygghet och säkerhet. Fler utvecklingsinsatser pågår. Regeringen fick nyligen en rapport från Statskontoret och inväntar en rapport från Inspektionen för vård och omsorg. Rapporterna granskar delar av SiS verksamhet, framför allt avskiljningar och vård av flickor.

Insatserna visar positiva resultat

Regeringen bedömer att samverkan, differentiering och individanpassning visar positiva resultat för trygghet, säkerhet och kvalitet och användningen av avskiljningar. Dessa har minskat inom samtliga grupper. Regeringens mål är att avskiljningar ska minska kraftigt och på sikt upphöra. Omotiverade avskiljningar får aldrig ske.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition