Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Justitiedepartementet

Riksrevisionens rapport om migrationsdomstolarnas handläggningstider i asylmål Skr. 2021/22:282

Publicerad

Riksrevisionen har granskat om migrationsdomstolarnas hantering av asylmål är effektiv samt om Domstolsverket och regeringen har gett domstolarna förutsättningar för en effektiv verksamhet.

Ladda ner:

Riksrevisionen bedömer att hanteringen av asylmål har effektivitetsbrister. Tiden för väntan på dom har ökat sedan 2016 och varierar kraftigt mellan Sveriges fyra migrationsdomstolar. Riksrevisionen rekommenderar Domstolsverket att säkerställa att en ojämn resursfördelning mellan migrationsdomstolarna undviks. Regeringen rekommenderas att säkerställa att migrationsdomstolarna har förutsättningar för långsiktig kompetensförsörjning.

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning. Det är grundläggande att processen vid migrationsdomstolarna är både rättssäker och effektiv. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att förkorta handläggningstiderna vid migrationsdomstolarna, bland annat författningsändringar som möjliggör att mål kan överlämnas mellan domstolar. Som Riksrevisionen påpekar i rapporten har detta gett migrationsdomstolarna bättre förutsättningar att nå regeringens mål.

För att migrationsdomstolarna ska ha långsiktiga förutsättningar att hålla handläggningstiderna på en rimlig nivå krävs ett kontinuerligt arbete. Regeringen följer löpande domstolarnas behov av resurser liksom det arbete som domstolarna och Domstolsverket bedriver för att utveckla
verksamheten.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens granskningsrapport är slutbehandlad.

Laddar...