Skrivelse från Socialdepartementet

Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet Skr. 2021/22:281

Publicerad

Regeringen redogör för en andra återrapportering av hur den bedriver arbetet med att genomföra åtgärder inom ett antal områden enligt riksdagens tillkännagivande (bet. 2021/22:SoU36, rskr. 2021/22:200).

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition