Skrivelse från Socialdepartementet

Avskiljningar vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem Skr. 2022/23:49

Publicerad

Regeringen redogör för de insatser och åtgärder den har vidtagit för att minska antalet avskiljningar vid Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem. Regeringen anger också vilka insatser den bedömer ska krävas för att avskiljningarna på de särskilda ungdomshemmen på ska upphöra.

Ladda ner:

Regeringen ser positivt på de åtgärder som har gett resultat. Den anser dock att SiS snabbt måste få ner antalet avskiljningar i hela myndigheten.

Alternativa metoder till tvångsåtgärder

Regeringen har gett Statens beredning för medicinsk och social utvärdering i uppdrag att genomföra en förstudie för att utvärdera alternativa metoder till tvångsåtgärder inom SiS verksamhet, inom den psykiatriska tvångsvården och inom den rättspsykiatriska vården.

Uppdraget ska stärka kunskaperna om alternativa metoder till tvångsåtgärder samt stärka rättssäkerheten och vårdkvaliteten för barn och unga som vårdas med tvång och minska antalet avskiljningar.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition