Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om etablering av myndigheter utanför Stockholm Skr. 2022/23:125

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i granskningsrapporten Etablering av myndigheter utanför Stockholm – små regionala bidrag utan äventyrad effektivitet på lång sikt (RiR 2023:1).

Ladda ner:

Riksrevisionen har granskat om regeringens lokalisering av
myndigheter på orter utanför Stockholm har levt upp till riksdagens
avsikter. Granskningen omfattar 46 myndigheter som regeringen helt eller
delvis har lokaliserat utanför Stockholm mellan 2004 och 2020.
Riksrevisionens övergripande slutsats är att regeringens lokalisering av
myndigheter på orter utanför Stockholm under perioden 2004–2020 delvis
har levt upp till riksdagens avsikter. Enligt Riksrevisionen har lokaliseringsbesluten medfört ett litet men positivt bidrag till regional
utveckling samtidigt som besluten inte har äventyrat myndigheternas
möjligheter att bedriva sin verksamhet effektivt på lång sikt.

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning och instämmer i
huvudsak i de redovisade iakttagelserna. Regeringen anser att det är viktigt
med statlig närvaro i hela landet, bl.a. för att bidra till regional utveckling.
Samtidigt är det viktigt att myndigheter bedriver en effektiv verksamhet,
oavsett var i landet de är placerade. Regeringen arbetar kontinuerligt med
frågan och bedömer att den för närvarande har tillräckliga verktyg för att
kunna göra löpande avvägningar och uppföljningar.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport
är slutbehandlad.