Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Marknadsmissbruk SOU 2004:69

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Marknadsmissbruk är en sammanfattande benämning på insiderhandel, obehörigt röjande av insiderinformation och otillbörlig marknadspåverkan. Förslagen i betänkandet innebär att det straffbara området utvidgas samt att möjligheterna att upptäcka och beivra marknadsmissbruk förbättras. I betänkandet föreslås bland annat att förbuden mot insiderhandel och röjande av insiderinformation ska gälla för alla som har tillgång till insiderinformation, oavsett hur och i vilken egenskap personen har fått tillgång till informationen. Det straffbara området utvidgas också genom att redan försök till insiderhandel blir straffbart, liksom oaktsamt röjande av insiderinformation. Det nya brottet otillbörlig marknadspåverkan täcker flera fall än det nuvarande otillbörlig kurspåverkan genom att brottet inte behöver begås i själva handeln utan också kan begås t.ex. genom spridande av falska rykten. En annan viktig skillnad är att det nya brottet inte kräver att gärningsmannen har haft s.k. direkt uppsåt, dvs. handlat i avsikt att otillbörligt påverka kursen. Det kravet har ofta gett upphov till bevissvårigheter för och åklagarna.