Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Mångfald är framtiden SOU 2007:50

Publicerad Uppdaterad

Slutbetänkande från Kommittén för samordning av Mångkulturåret 2006.

Ladda ner:

Övergripande slutsatser

Med utgångspunkt från den analys av erfarenheterna från Mångkulturåret 2006 som har gjorts gör samordnaren bedömningen att det inom offentligt finansierad kulturverksamhet på lokal, regional och nationell nivå i Sverige finns en stark och ökande vilja att arbeta för en ökad etnisk och kulturell mångfald i kulturlivet, men att kunskaperna och viljan är ojämnt fördelade inom och mellan olika kulturverksamheter.

Intresset för att medverka inom ramen för året har varit stort. Myndigheter, centrala, regionala och lokala kulturinstitutioner, universitet, högskolor, kommuner, landsting, regioner, länsstyrelser, organisationer, föreningar och andra aktörer har på olika sätt uppmärksammat mångfaldsfrågorna i sina verksamheter och i kulturlivet i stort. Genom bland annat utställningar, uppsättningar och andra produktioner, konferenser, seminarier och dokumentationsarbeten har det mångkulturella Sverige skildrats på museer, scener och film, inom dansen, musiken och litteraturen, och i andra sammanhang.

Tre huvudinriktningar kan urskiljas inom framförallt kulturmyndigheternas och institutionernas verksamhet under Mångkulturåret 2006. Det har dels handlat om ett internt arbete med att förändra strukturer, se över riktlinjer för rekrytering av anställda, och utbilda personalen i mångfaldsfrågor. Det har också handlat om att diskutera innehållet i verksamheten, valet av teman för produktioner, och hur man skildrar det mångkulturella Sveriges utveckling, samt hur man når ut med sin verksamhet och vilka arbetssätt och metoder som kan användas för att nå en större och bredare publik.

Offentligt finansierade kulturinstitutioner med uppdrag att nå ut till hela samhället behöver, enligt samordnarens bedömning, bli bättre på att nå fler människor med sin verksamhet, inte enbart i storstädernas förortsområden utan även på mindre orter och i samhällen i glesbygden. Kulturinstitutionerna behöver också hitta och ingå i nya samverkansformer med aktörer på nationell, regional, lokal och internationell nivå för att tillvarata den kunskap och de erfarenheter som finns runt om i Sverige, inte minst i det fria kulturlivet.

Bakgrund

Regeringen beslutade i december 2004 att utlysa 2006 till Mångkulturår i Sverige. För att på ett nationellt plan svara för samordning av förberedelser och genomförande av Mångkulturåret 2006 tillkallade regeringen en särskild samordnare. Uppdraget var bland annat att i samarbete med olika aktörer inom kultur- och utbildningsområdet utarbeta ett program för Mångkulturåret och att vara ett stöd för berörda aktörer inför och under Mångkulturåret 2006.

Samordnaren hade också till uppdrag att skapa underlag för en långsiktig förändring av kulturlivet med syfte att öka den etniska och kulturella mångfalden och lämna förslag på hur denna bäst kan främjas inom det offentligfinansierade kulturlivet. 

Syftet med Mångkulturåret 2006 var bland annat att på ett bestående sätt öka alla invånares möjligheter att delta i kulturlivet och att skapa ett samspel mellan olika kulturtraditioner.

Regeringen beslutade i maj 2005 att ge i uppdrag åt myndigheter, stiftelser och bolag inom kulturområdet, universitet och högskolor med konstnärliga utbildningar, samt ett antal svenska ambassader utomlands (sammanlagt 54 stycken) att under 2005 förbereda sin medverkan i Mångkulturåret 2006 och att under 2006 genomföra verksamheter.

Regeringen inbjöd samtidigt landets samtliga kommuner, landsting, regioner och länsstyrelser samt andra myndigheter, regionala kulturinstitutioner, organisationer, föreningar med flera (sammanlagt 630 stycken) att delta i Mångkulturåret 2006.

Mångkulturåret 2006 invigdes officiellt den 11 februari 2006 i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.

Uppdrag slutfördes den 28 juni 2007 när betänkandet Mångfald är framtiden, SOU 2007:50 överlämnades.

Delbetänkandet Agenda för mångkultur. Programförklaring och kalendarium för Mångkulturåret 2006 (SOU 2005:91) överlämnades den 28 oktober 2005.