Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

En framtida spelreglering SOU 2008:124

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

De snabba och stora förändringarna av spelmarknaden till följd av framför allt det gränslösa spelet över Internet har väckt frågor om hur en spelreglering kan upprätthållas och bör se ut. I Spelutredningens uppdrag har ingått - att föreslå en uppstramning och modernisering av spelregleringen i syfte att stärka de allmänna skyddssyftena som svensk spelreglering bygger på, - att kartlägga i vilken utsträckning vissa spel kan anses framkalla spelberoende och att de mest problematiska spelen endast ska kunna bedrivas i strikt reglerade former, och - att bedöma om det av EG-rättsliga, tekniska eller andra skäl inte är möjligt att strama upp nuvarande regelverk och i så fall föreslå ett delvis nytt system som också inbegriper andra aktörer än befintliga. En ny och uppstramad spelreglering Utredningen föreslår att: - Alla spel och lotterier blir författningsreglerade. - All tillstånds- och tillsynsverksamhet centraliseras till Lotteriinspektionen, som därmed även kommer att meddela tillstånd för lotterier som anordnas av AB Svenska Spel och ATG. - Lotteriinspektionen får ansvar för i princip samtliga nya uppgifter som följer av förslagen. Inspektionen får ett sektorsövergripande helhetsansvar och föreslås därför byta namn till Spelmarknadsinspektionen. - De ur spelberoendesynpunkt mest problematiska spelen (spelautomater, kasinon och interaktiva spel på Internet, såsom Internet-poker, Internet-bingo och skraplotter på Internet) ska endast få anordnas av AB Svenska Spel. - Det införs särskilda regler för marknadsföring av lotterier till konsumenter. - En generell åldersgräns på 18 år införs för att få delta i lotterier. - Det införs krav på att lotteriombuden, dvs. återförsäljarna av lotterier, innehar ett särskilt tillstånd för sin verksamhet. - Det ställs krav på att anordnare av lotterier tillhandahåller information om bl.a. risken för spelberoende och att anordnare även utvecklar handlingsprogram mot spelets risker. - Det införs förbud mot förmedling av insatser avseende otillåtna lotterier och förbud mot förmedling av kommunikation till IP-adresser och domännamn för ett sådant lotteri. - Sanktionssystemet effektiviseras, bl.a. genom att Lotteriinspektionens vitesförelägganden som huvudregel ska gälla omedelbart och att inspektionen vid överträdelser av lotterilagen får förena en anmärkning eller varning med en straffavgift på lägst femtusen kronor och högst fem miljoner kronor. - Statens folkhälsoinstitut föreslås få en särskild uppgift att stödja utveckling och utvärdering av vård- och behandlingsprogram för spelberoende. Spelutredningen har kommit fram till att den framtida spelregleringen ska genomföras med en ny lotterilag. Den nya lotterilagen - som bygger på grunderna i dagens lotterilag - är en så kallad ramlag, det vill säga en lag med lägre precision som innehåller mera allmänt hållna mål och riktlinjer. Bland annat införs en ny inledande paragraf som uttryckligen anger lagens syften, däribland att bestämmelserna i lagen ska syfta till att motverka spelberoende och motverka brott. Lagen ska sedan fyllas ut och konkretiseras genom föreskrifter i förordningsform och myndighetsföreskrifter. En möjlig öppning för nya aktörer Den svenska spel- och lotterimarknaden är väsentligen förbehållen staten, hästsporten och folkrörelserna. Kommersiella intressen har endast tillåtits i mycket begränsad omfattning. Spelutredningen lämnar förslag på en delvis ny modell som innebär att kommersiella intressen ska kunna få tillstånd att anordna vadhållning (oddsspel och tipsspel) med undantag för vadhållning i samband med hästtävlingar. Tillstånden ska ge rätt att anordna vadhållningen såväl över Internet som hos spelombud. Denna nya tillståndsmodell ska regleras i lotterilagen, och därmed kommer tillstånden också att omfattas av lotterilagens övriga bestämmelser. Utredningen föreslår att det statsägda spelbolaget AB Svenska Spel inte längre anordnar denna spelform.
Laddar...