Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden SOU 2020:77

Publicerad

Spelmarknadsutredningen har i dag överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

Ladda ner:

AB Svenska Spels anpassning till den omreglerade spelmarknaden
samt hästnäringens och idrottsrörelsens ekonomiska förutsättningar
är av betydelse för genomförandet av reformen. En särskild utredare
har haft i uppdrag att bland annat utreda förutsättningarna för och, om det bedöms vara motiverat, föreslå hur en fristående finansieringsmodell för spel på häst- respektive idrottstävlingar, såsom en marknadsavgift, kan utformas och belysa konsekvenserna av en sådan modell.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition