Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Centrala marknadsfrågor vid omregleringen av spelmarknaden Dir. 2018:47

Publicerad

Ladda ner:

AB Svenska Spels anpassning till den omreglerade spelmarknaden
samt hästnäringens och idrottsrörelsens ekonomiska
förutsättningar är av betydelse för genomförandet av reformen. En särskild utredare ges därför i uppdrag utreda förutsättningarna för och, om det bedöms vara motiverat, föreslå hur en fristående finansieringsmodell för spel på häst- respektive idrottstävlingar, såsom en marknadsavgift, kan utformas och belysa konsekvenserna av en sådan modell.

Utredaren ska även överväga behovet av ytterligare åtgärder
för att minska skadeverkningarna av de spel som sker online och
på värdeautomater. Metoderna för att stänga ute olicensierat spel,
särskilt över internet, ska analyseras. Utredaren ska mot bakgrund av de ovan beskrivna övervägandena lämna förslag på åtgärder för att upprätthålla en välfungerande spelmarknad. Utredaren får även föreslå andra åtgärder som behövs för att stärka regleringen av spelmarknaden.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition