Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

En förstärkt spelreglering

Publicerad

I denna lagrådsremiss föreslår regeringen åtgärder för att stänga ute olicensierat spel från den svenska spelmarknaden: bl.a. ett krav på tillstånd för spelprogramvara, ett förbud mot att främja olovligt spel och ett utökat förbud mot reklam för olicensierat spel.

Ladda ner:

Det föreslås också åtgärder för att minska skadeverkningarna av spel om pengar: bl.a. ett justerat krav på måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter och en möjlighet att ingripa med marknadsstörningsavgift mot överträdelser av spellagens förbud mot att skicka viss direktreklam. Det föreslås vidare en ny lag med en uppgiftsskyldighet för licens-och tillståndshavare i syfte att öka möjligheterna att följa utvecklingen på spelmarknaden, en utökad möjlighet att meddela undantag från de tekniska kraven, regler om att en utgången licens ska fortsätta gälla under prövningen av en ansökan om förnyad licens och anpassade regler om bonuserbjudanden för licenshavare som enbart tillhandahåller spel för allmännyttiga ändamål.

I lagrådsremissen föreslås även att lagen om anordnande av visst automatspel ska upphävas, att överenskommelsen mellan Sverige och Finland om automatspel på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan Sverige och Finland (SÖ 1979:40) ska sägas upp, att spellagen inte ska tillämpas på spel ombord på utländska fartyg som befinner sig i oskadlig genomfart och att en definition av svenskt speldeltagande ska införas i lagen om skatt på spel. Slutligen föreslås vissa mindre ändringar i spellagen och en följdändring i skatteförfarandelagen. 

Lagändringarna ska i fråga om tillstånd för spelprogramvara träda i kraft den 1 juli 2023. Ändringarna till följd av uppsägelsen av överenskommelsen mellan Sverige och Finland ska träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Övriga ändringar ska träda i kraft den 1 januari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien (1 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • En förstärkt spelreglering

    I denna lagrådsremiss föreslår regeringen åtgärder för att stänga ute olicensierat spel från den svenska spelmarknaden: bl.a. ett krav på tillstånd för spelprogramvara, ett förbud mot att främja olovligt spel och ett utökat förbud mot reklam för olicensierat spel.

Proposition (1 st)

  • En förstärkt spelreglering

    Regeringen förslår åtgärder för en tryggare spelmarknad genom förstärkt spelreglering. Förslagen syftar till att säkerställa ett starkt konsumentskydd och en långsiktig hållbar spelmarknad.

Laddar...