Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter Fi2021/02357

Publicerad

I denna promemoria föreslås att kravet på måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter i spellagen ska ändras till ett krav på särskild måttfullhet. Förslaget syftar till att stärka konsumentskyddet på spelområdet.

Ladda ner:

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 14 oktober 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition