Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Sjöarbetskonventionen - om Sveriges anslutning SOU 2009:95

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 12 februari 2009 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att föreslå de författningsändringar som behöver göras för att Sverige ska kunna ratificera 2006 års sjöarbetskonvention. Till särskild utredare utsågs Johan Franson.

Genom 2006 års sjöarbetskonvention revideras och moderniseras ett antal tidigare konventioner och rekommendationer. Syftet med konventionen är att införa ett samlat instrument med alla aktuella krav på arbets- och levnadsförhållanden till sjöss.

I kommittédirektivet Genomförande av 2006 års sjöarbets-konvention (dir. 2009:9) gavs utredningen i uppdrag att lämna förslag till de författningsändringar som behöver göras för att Sverige ska kunna ratificera 2006 års sjöarbetskonvention.