Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Kommunaliserad hemsjukvård SOU 2011:55

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Tisdagen den 28 juni lämnade utredningen En nationell samordnare för hemsjukvården sitt betänkande till regeringen. Utredningens uppdrag har varit att stödja landsting och kommuner i processen att överföra ansvaret för hemsjukvård från landstingen till kommunerna. Syftet har varit att på frivillig väg få ett kommunalt huvudmannaskap för hemsjukvården i landet, att utreda frågan om kommunerna ska ges befogenheter att anställa eller på annat sätt tillhandahålla läkare samt i övrigt belysa frågan om kommunernas faktiska förutsättningar att bedriva hemsjukvård.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition