Bättre miljö - minskade utsläpp ID-nummer: SOU 2011:86

Ladda ner:

Utredningen lämnar förslag till hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010, det så kallade industriutsläppsdirektivet, IED, ska kunna genomföras i svensk rätt.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition