Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna SOU 2012:79

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

2011 års utredning om finansmarknadsstatistiken överlämnade den 5 december 2012 betänkandet ”En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna”, SOU 2012:79 till regeringen.

Utredningens uppdrag bestod av två delar. Den första delen av uppdraget var en översyn av finansmarknadsstatistiken och vilket ansvar Riksbanken, Finansinspektionen och Statistiska centralbyrån (SCB) har i detta avseende enligt författningsreglering och avtal. I uppdraget ingick att analysera hur uppgifterna till statistiken samlas in och hur de överförs mellan myndigheterna, samt att föreslå en ordning för att på ett effektivt sätt tillgodose de behov som finns av att producera statistik och tillgodose Riksbankens och Finansinspektionens behov av uppgifter för sin övervakning och tillsyn.

Den andra delen av uppdraget var att analysera om det finns skäl att flytta ansvaret för den officiella statistiken för finansmarknaden från Finansinspektionen till SCB.

Utredningen föreslår bland annat att Riksbankens och Finansinspektionens insamling av uppgifter från finansiella företag ska skötas av Statistiska centralbyrån (SCB). Uppgifterna ska lagras i en särskild databas hos SCB som Riksbanken och Finansinspektionen har tillgång till. Utredningen föreslår också att ansvaret för finansmarknadsstatistiken ska flyttas från Finansinspektionen till SCB.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)