Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Översyn av statsskuldspolitiken SOU 2014:8

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Statsskuldsutredningen överlämnade den 17 februari 2014 sitt betänkande "Översyn av statsskuldspolitiken" till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att utreda frågor som rör statsskuldspolitiken samt statspappersmarknadens funktion och betydelse för den finansiella stabiliteten. Uppdraget kan delas in i två delar. Den första delen handlar om hur statspappersmarknaden – och därmed statens möjligheter att låna och bedriva statsskuldspolitik – kan komma att påverkas om statsskulden minskar. Samtidigt analyseras hur kommande regelkrav i de finansiella marknaderna kan komma att påverka efterfrågan på statspapper.

Den andra delen består av en mer allmän översyn av staten upplåning och skuldförvaltning och omfattar ett antal olika frågor. Utredningen ser bland annat över bestämmelserna i budgetlagen om statens upplåning och skuldförvaltning och lämnar förslag på hur dessa kan anpassas till övriga delar av lagen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition