Statens offentliga utredningar från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Vildsvin och viltskador – om utfodring, kameraövervakning och arrendatorers jakträtt SOU 2014:54

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Uppdraget i detta delbetänkande är att se över tre specifika delfrågor, kameraövervakning av vilt, utfodring av vilda djur och arrendatorernas rättsliga ställning. I grunden hänger de tre frågorna samman, utgångspunkten är att många viltarter och då särskilt vildsvin ökar kraftigt i antal och orsakar samhället stora skador.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Vildsvin och viltskador

    I denna proposition föreslås att det i jaktlagen förs in ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om förbud mot eller villkor för utfodring av vilt som inte hålls i hägn.