Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning SOU 2015:80

Publicerad

Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning. Ett betänkande av Utredningen om beslutsoförmögna personers ställning i vård, omsorg och forskning.

Ladda ner:

Det finns personer som inte har förmåga att fullt ut utöva sitt självbestämmande. En persons förutsättningar att ta ställning i frågor som rör hans eller hennes vård, omsorg eller forskning kan vara mer eller mindre begränsade. Att inte kunna fatta ett eget beslut i en situation är något som – av vitt skilda orsaker – potentiellt kan drabba alla människor.

Utredningens uppdrag har huvudsakligen bestått i att lämna förslag till en enkel och ändamålsenlig reglering avseende vuxna som, på grund av att de helt eller delvis inte kan fatta egna beslut, saknar möjlighet att fullt ut vara delaktiga eller på annat sätt utöva sitt självbestämmande i situationer då detta förutsätts inom hälso- och sjukvård, tandvård eller forskning.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition