Statens offentliga utredningar från Försvarsdepartementet

Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret SOU 2015:79

Publicerad

Utredningen om Översyn av generalläkarfunktionen hade till uppgift att se över generalläkarfunktionen och lämna förslag om en effektiv och rationell tillsyn när det gäller miljö- och hälsoskydd, hälso- och sjukvård m.m. inom försvarets område.

Ladda ner:

  • Utredningen föreslår att Generalläkaren fortsatt ska tillhöra Försvarsmakten, med tanke på särarten i myndighetens verksamhet. Men åtgärder behöver vidtas för att stärka funktionens självständighet. Den nuvarande ordningen där regeringen efter förslag från Försvarsmakten beslutar om placering som Generalläkare tas bort. Regeringen föreslås istället besluta om anställning efter ett ansökningsförfarande. Regeringen föreslås i Försvarsmaktens regleringsbrev tilldela tillsynsfunktionen medel för löne- och verksamhetskostnader. Utredningen föreslår även att generalläkaren ska byta namn till försvarsinspektören för hälsa och miljö.
  • Tillsynsfunktionen föreslås få utvidgade ingripandemöjligheter i fråga om patientsäkerhet och djurskydd. Kontrollansvaret utvidgas till att även avse foder och animaliska biprodukter, och på vissa områden utvidgas ansvaret till att även avse Försvarets materielverk och Fortifikationsverket.
  • Utredningen föreslår att det ska införas en ny bestämmelse i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten av vilken det ska framgå att Försvarsmakten så långt det är möjlig och skäligt utomlands ska planera och bedriva verksamheter så att principer om god vård, hälso- och miljöhänsyn och djurskydd uppfylls. Tillsynsfunktionen ska se efter att detta uppfylls.
  • Det föreslås även en rapporteringsskyldighet till regeringen gällande allvarliga brister som Försvarsmakten m.fl. myndigheter trots påpekande inte rättar till.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret

    Utredningen om Översyn av generalläkarfunktionen hade till uppgift att se över generalläkarfunktionen och lämna förslag om en effektiv och rationell tillsyn när det gäller miljö- och hälsoskydd, hälso- och sjukvård m.m. inom försvarets område.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret

    I propositionen föreslår regeringen lagändringar i syfte att förtydliga och utvidga generalläkarens tillsynsansvar. Funktionen ska fortsatt vara organisatoriskt inordnad i Försvarsmakten, men tillsynsfunktionens benämning ska vara försvarsinspektören för hälsa och miljö i stället för generalläkaren.