Statens offentliga utredningar från Utrikesdepartementet

Medverkan av tjänsteleverantörer i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd SOU 2016:36

Publicerad

Den 7 maj 2015 tog regeringen beslut om att tillsätta en särskild utredare för att utreda förutsättningarna för att lägga ut vissa förvaltningsuppgifter i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd till en extern tjänsteleverantör i utlandet. Utredningen antog namnet Tjänsteleverantörsutredningen (UD 2015:01). Den 10 december 2015 beslutades om tilläggsdirektiv för att även utreda behovet av och förutsättningarna för en förändrad hantering av uppehållstillståndskort (UT-kort).

Ladda ner:

Tjänsteleverantörsutredningen har haft i uppdrag att analysera förutsättningarna för att lägga ut vissa förvaltningsuppgifter i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd till en extern tjänsteleverantör i utlandet. I uppdraget har också ingått att ta ställning till om en sådan utläggning är lämplig och i så fall i vilken utsträckning.

Vidare har det ingått i uppdraget att redovisa hur ett samarbete med en tjänsteleverantör skulle kunna bidra till Migrationsverkets och utlandsmyndigheternas fortsatta digitalisering.Utredningen har också haft i uppdrag att ta ställning till hur verksamheten ska organiseras och hur tjänsteleverantörens tjänster ska finansieras.

Genom tilläggsdirektiv utvidgades utredningens uppdrag till att även avse hanteringen av uppehållstillståndskort. Utredningen fick härigenom i uppdrag att överväga behovet av och förutsättningarna för en förändrad hantering av uppehållstillståndskort.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Medverkan av tjänsteleverantörer i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd

    Den 7 maj 2015 tog regeringen beslut om att tillsätta en särskild utredare för att utreda förutsättningarna för att lägga ut vissa förvaltningsuppgifter i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd till en extern tjänsteleverantör i utlandet. Utredningen antog namnet Tjänsteleverantörsutredningen (UD 2015:01). Den 10 december 2015 beslutades om tilläggsdirektiv för att även utreda behovet av och förutsättningarna för en förändrad hantering av uppehållstillståndskort (UT-kort).

Lagrådsremiss

Proposition