Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglerna SOU 2017:94

Publicerad

Ladda ner:

Utredningen om beräkning av skattetillägg har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att se över bestämmelserna om beräkning av skattetillägg i skatteförfarandelagen, förkortad SFL. Syftet med översynen har varit att förstärka skattetillläggets allmänpreventiva effekt och att göra sanktionssystemet mer legitimt och rättvist.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Beräkning av skattetillägg

    En särskild utredare ska se över bestämmelserna om beräkning av skattetillägg i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition