Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet

Flexibel rehabilitering SOU 2018:21

Publicerad

En särskild utredare har studerat om det finns skäl att se över om personer som har en nedsatt arbetsförmåga till följd av funktionsnedsättning eller sjukdom behöver flexiblare insatser (exempelvis flexjobb) för att förbättra möjligheterna att komma i arbete eller behålla ett arbete. Utredaren har också föreslagit åtgärder.

Ladda ner:

Utredningens förslag

  • Förtydliga information om anpassningar om syfte och mål med insatsens lönebidrag.
  • Informationsspridning om funktionsnedsättningar i förhållande till arbetslivets krav och villkor.
  • Prioritera insatser till personer med funktionsnedsättning.
  • Utredningen föreslår inga förändringar avseende vilka som kan beviljas lönebidrag.

Utredningens uppdrag

Utredningen ska se över om det behövs flexiblare insatser för att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att komma i arbete eller behålla ett arbete.

Utredningen ska kartlägga och analysera målgruppens förutsättningar
på arbetsmarknaden, särskilt de ungas. Utredningen ska även kartlägga och analysera hur incitamentsstrukturerna och andra insatser för att ta eller behålla ett arbete fungerar för målgruppen.

Dessutom ska utredningen kartlägga och analysera hur liknande insatser till arbete för målgruppen ser ut i ett antal jämförbara länder. Vid behov får utredaren överväga och föreslå ändringar som behövs för att förbättra möjligheterna för målgruppen att få eller behålla ett arbete.

I uppdraget ingår också att se över möjligheten och behovet av lönestöd till en befintlig arbetsgivare som har fullgjort sitt rehabiliteringsuppdrag för en arbetstagare vars arbetsförmåga har försämrats under pågående anställning.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Flexibel rehabilitering

    En särskild utredare har studerat om det finns skäl att se över om personer som har en nedsatt arbetsförmåga till följd av funktionsnedsättning eller sjukdom behöver flexiblare insatser (exempelvis flexjobb) för att förbättra möjligheterna att komma i arbete eller behålla ett arbete. Utredaren har också föreslagit åtgärder.

Lagrådsremiss

Proposition