Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

En arvsfond i takt med tiden SOU 2018:70

Publicerad

2017 års arvsfondsutredning har sett över och analyserat vissa frågor som rör Allmänna arvsfondens verksamhet. Meningen med översynen har varit att se till att Allmänna arvsfondens medel används till det de är avsedda för och att medlen hanteras och redovisas transparent, rättssäkert och opartiskt. För detta krävs att regelverket är lättöverskådligt, tydligt och ändamålsenligt.

Ladda ner:

Utredningen har bland annat föreslagit hur ett villkor kan utformas som ser till att endast organisationer som i sin verksamhet respekterar demokratiska värderingar kan få stöd. Den har också analyserat kriterierna för stöd, övervägt frågor om arvsavstående och sett över vissa administrativa frågor.