Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Samspel för hälsa - Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring SOU 2018:80

Publicerad

Utredningen utgår från den variation som i mer än trettio år präglat svensk sjukfrånvaro. Den tar också avstamp i uppfattningen att hälso- och sjukvården i samarbete med andra aktörer, i första hand arbetsgivare, kan höja kvaliteten i det försäkringsmedicinska arbetet och kan påverka sjukfrånvaro i positiv riktning.

Ladda ner:

Utredningens uppdrag har handlat om att utforska former för finansiellt samspel mellan sjukförsäkringen och hälso- och sjukvården som stöder en sådan process.

Utredningens överväganden och förslag

  • En ny form av finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring ska införas och utformas som ett årligt statsbidrag till landsting med syfte att stimulera landstingens arbete med frågor relaterade till sjukskrivning.
  • Statsbidragets storlek ska relateras till nivån på utbetald sjukpenning för de första 89 dagarna i en sjukperiod. Det ger en tydlig koppling mellan statsbidraget och den sjukfrånvaro som hälso och sjukvården har störst möjligheter att påverka.
  • Statsbidraget ska beräknas i relation till fastställda referensfält som är specifika för varje landsting. Fälten motsvarar känd historisk utveckling under en tid då sjukförsäkringens regler legat relativt fast. Gränserna i ett landstings referensfält ska utgöras av en högsta och en lägsta beloppsnivå. Om statens utgift för sjukpenning för de sjukfall som omfattas av den finansiella samordningen motsvarar eller överskrider den högsta nivån får landstinget inget statsbidrag. Den lägsta beloppsnivån utgör en gräns för hur högt statsbidraget kan bli, även om statens utgift är lägre än den nivån.
  • Den finansiella samordningen ska regleras i lag och förordning om ska träda i kraft den 1 januari 2020.
  • Det bör etableras ett nationellt forum för kunskaps- och implementeringsstöd i frågor som relaterar till den finansiella samordningen.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring

    En särskild utredare ska se över förutsättningarna för finansiell samordning mellan sjukförsäkringen och hälso- och sjukvården. I uppdraget ingår att lämna förslag till hur en sådan finansiell samordning skulle kunna utformas. Den finansiella samordningen bör kunna omfatta hela landet.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition