Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Biojet för flyget SOU 2019:11

Publicerad

Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget, som har antagit namnet Biojetutredningen, har lämnat över sitt betänkande till regeringen.

Ladda ner:

En särskild utredare hade i uppdrag att:

  • analysera hur flygets användning av hållbara biobränslen med hög klimatprestanda kan främjas för att bidra till övergången till ett fossilfritt energisystem och minskad klimatpåverkan
  • vid behov föreslå hur det eller de styrmedel som är lämpligast för att minska flygets utsläpp genom användning av hållbara biobränslen bör utformas
  • bedöma vilken inblandning av biobränsle som är rimlig att uppnå när styrmedel som utredningen föreslår ska träda i kraft med hänsyn till tillgång och pris på sådana bränslen samt efterfrågan i andra sektorer
  • bedöma förutsättningarna för att öka inblandningen av hållbara biobränslen över tid utifrån samma faktorer

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Biojet för flyget

    Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget, som har antagit namnet Biojetutredningen, har lämnat över sitt betänkande till regeringen.

Lagrådsremiss

Proposition