Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Ny kärntekniklag – med förtydligat ansvar SOU 2019:16

Publicerad

Kärntekniklagutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Ladda ner:

Utredaren skulle enligt kommittédirektiven undersöka behovet av ändringar i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) och förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet och vid behov även föreslå ändringar i strålskyddslagen och nödvändiga följdändringar i miljöbalken och finansieringslagstiftningen.

Utredaren skulle bland annat:

 • undersöka möjligheter och fördelar med att samordna ansvarsförhållandena enligt kärntekniklagen och miljöbalken,
 • analysera för- och nackdelar med att separera ansvaret för kärnsäkerhet och strålskydd från det långsiktiga ansvaret för avveckling och omhändertagande av avfall,
 • analysera vad som bör krävas vid ett eventuellt byte av tillståndshavare och förutsättningar för ägarprövning vid förändringar i ägandet av reaktorbolag,
 • se över definitionen av kärnavfall och radioaktivt avfall och hur en mer ändamålsenlig gränsdragning mellan svenskt och utländskt avfall kan utformas, och
 • föreslå reglering av sistahandsansvaret efter förslutning av ett
  slutförvar.

Förutom de i frågorna i utredningsdirektiven har utredningen också identifierat ytterligare frågor som har bedömts ligga inom utredningens uppdrag att hantera. Det gäller bland annat reglering i lag av den så kallade stegvisa prövningen av kärnteknisk verksamhet samt en översyn av regleringen av forsknings- och utvecklingsverksamheten i fråga om omhändertagande av kärnavfallet för innehavare av kärnkraftsreaktorer.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet (M 2017:05)

  Regeringen förlänger utredningstiden för Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet (M 2017:05). Uppdraget ska nu redovisas senast den 1 april 2019.

 • Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet

  En särskild utredare ska undersöka behovet av ändringar i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) och förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet och vid behov även föreslå ändringar i strålskyddslagen och nödvändiga följdändringar i miljöbalken och finansieringslagstiftningen.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

 • Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter

  I lagrådsremissen föreslås ändringar i miljöbalken, i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och i lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter. Ändringarna innebär i huvudsak att statens ansvar för vissa kärntekniska verksamheter tydliggörs i lag. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2020.

Proposition (1 st)

 • Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter

  I propositionen föreslås ändringar i miljöbalken, i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och i lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter. Ändringarna innebär i huvudsak att statens ansvar för vissa kärntekniska verksamheter tydliggörs i lag. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2020.