Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning SOU 2020:10

Publicerad

Utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete har lämnat sitt betänkande Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning till regeringen.

Ladda ner:

Uppdraget ingick i arbetet med att nå miljökvalitetsmålet Ingen Övergödning, och ska därigenom också bidra till att nå delmål 6.3, 6.6, 14.1 och 15.1 i Agenda 2030. Utredaren skulle ta hänsyn till de tre hållbarhetsdimensionerna, det vill säga social hållbarhet, miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Förslagen skulle också bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten- och havsmiljö följs.

Utredaren skulle bland annat:

  • analysera drivkrafterna för lokalt åtgärdsarbete och ge förslag på hur dessa kan förstärkas,
  • föreslå nya eller förstärkta styrmedel som leder till ökad användning av lokalt anpassade, kostnadseffektiva åtgärder,
  • utreda förutsättningarna för att återföra näringsämnen från kustvatten och sjöar för att minska övergödningen,
  • lämna förslag till etappmål som bidrar till genomförandet av miljökvalitetsmålet Ingen övergödning och behovet av ett stärkt lokalt åtgärdsarbete med beaktande av delmål 6.3, 6.6, 14.1 och 15.1 i Agenda 2030 och de tre hållbarhetsdimensionerna samt miljökvalitetsnormerna för vatten- och havsmiljö,
  • utarbeta förslag till finansiering av föreslagna insatser, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition