Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare SOU 2020:50

Publicerad

Utredningen om förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande har i dag överlämnat sitt delbetänkande till regeringen.

Ladda ner:

Utredningen har i uppdrag att se över beskattningen av enskilda näringsidkare. Syftet med översynen är att göra det mindre komplicerat att starta och driva enskild näringsverksamhet och att underlätta för den enskildenäringsidkaren att göra rätt och undvika oavsiktliga fel. Uppdraget är uppdelat i två delar, varav den ena delen behandlas i detta
delbetänkande. Denna del är inriktad på förenklingar för enskilda näringsidkare inom ramen för det befintliga skattesystemet.

Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 1 juli 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition